Thống kê


Đang xem 127
Toàn hệ thống: 1121
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

-Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

data/file//ND-63-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatDauThau.pdf

 

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

-Bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

data/file//ND-65-01.07.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatSDBSLuatThiDuaKhenThuong.pdf

- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

 - Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005,  Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

data/file//ND-138-22.10.13(VBGoc)-XuPhatVPHC-GiaoDuc.pdf

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2013.

data/file/ND-141-24.10.13(VBGoc)-HuongDanLuatGiaoDucDaiHoc.pdf

Nghị quyết của Chính phủ Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

data/file/NQ-44-CP-09.06.2014-ChuongTrinhHanhDongCuaChinhPhuThucHienNQ29TWDoiMoiCanBanToanDienGiaoDucDaoTao.pdf

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

data/file/ND-64-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatTiepCongDan.pdf

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy năm bảy không

Xem trả lời của bạn !