Thống kê


Đang xem 148
Toàn hệ thống: 2124
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

-Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

data/file//ND-63-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatDauThau.pdf

 


Số lần xem trang: 2323
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Nghị định - Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.(17-07-2014)

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012(17-07-2014)

NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.(17-07-2014)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN.(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không ba hai ba

Xem trả lời của bạn !