Thống kê


Đang xem 50
Toàn hệ thống: 1353
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

-Bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

data/file//ND-65-01.07.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatSDBSLuatThiDuaKhenThuong.pdf

Số lần xem trang: 2390
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Nghị định - Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu Năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.(17-07-2014)

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012(17-07-2014)

NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.(17-07-2014)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN.(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai bốn bốn sáu

Xem trả lời của bạn !