Thống kê


Đang xem 47
Toàn hệ thống: 1277
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nghị quyết của Chính phủ Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

data/file/NQ-44-CP-09.06.2014-ChuongTrinhHanhDongCuaChinhPhuThucHienNQ29TWDoiMoiCanBanToanDienGiaoDucDaoTao.pdf

Số lần xem trang: 2207
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2014

Nghị định - Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu Năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.(17-07-2014)

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012(17-07-2014)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN.(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bốn năm

Xem trả lời của bạn !