Thống kê


Đang xem 31
Toàn hệ thống: 1527
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

data/file/ND-64-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatTiepCongDan.pdf


Số lần xem trang: 2180
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Nghị định - Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu Năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.(17-07-2014)

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012(17-07-2014)

NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không chín bảy sáu

Xem trả lời của bạn !