Thống kê


Đang xem 142
Toàn hệ thống: 1345
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

data/file/L-43-QH13-26_11_13-LuatDauThau-2013.pdf

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 32/2009/QH12,

1. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 16/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014.

Trước ngày 01/6/2014, các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn để xét khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn theo quy định của Luật này sẽ được xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11. Việc xem xét, quyết định khen thưởng cho các đối tượng này được thực hiện trước ngày 31/12/2014.

 data/file/L-39-QH13-16_11_13-LuatSDBSLuatThiDuaKhenThuong.pdf

 

Hiến pháp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

data/file//Hien Phap 2013.pdf

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ bảy ngày 19/6/2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2010 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

data/file//L-52-QH13-19_06_14-LuatHonNhanGiaDinh-2014.pdf

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 25/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

data/file//L-42-QH13-25_11_13-LuatTiepCongDan-2013.pdf

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu hai sáu chín

Xem trả lời của bạn !