Ngày 15/12/2014 Hiệu trưởng đã ký ban hành văn bản số 3270/ĐHNL-HC về việc quy định cán bộ, viên chức, người lao động và người học phải đeo thẻ khi vào Trường, vào lớp, khi liên hệ giải quyết công việc. Kể từ ngày 01/01/2015, Phòng Thanh tra giáo dục, Đội bảo vệ Trường sẽ kiểm tra, mọi sự vi phạm sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định. Phòng Hành chính xin phổ biến văn bản này đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học để biết và thực hiện.

data/file/3270/ĐHNL-HC-Quy định về việc đeo thẻ và kiểm tra việc đeo thẻ.pdf

Số lần xem trang: 8694
Điều chỉnh lần cuối:

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014 - 2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(12-12-2014)

Quyết định số 2700/QĐ-ĐHNL-ĐBGDĐH của Hiệu trưởng Về việc ban hành kế hoạch thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo(10-11-2014)

Thông báo kế hoạch của Hiệu trưởng số 2699/KH-ĐHNL-PBGDPL ngày 06/11/2014 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014(10-11-2014)

Thông báo Quyết định của Hiệu trưởng số 2550/TB-ĐHNL-HT ngày 15/10/2014 Ban hành Kế hoạch và phân công tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ - Viên chức năm học 2014 - 2015(10-11-2014)

Thông báo Quyết định của Hiệu trưởng số 2549/TB-ĐHNL-TTHNCBVC ngày 15/10/2014 Về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2014 - 2015(10-11-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 1579/QĐ-ĐHNL-HC CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ NGÀY 11/7/2013 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH".(29-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 2260/QĐ-ĐHNL-HC CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ NGÀY 26/9/2013 VỀ BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH".(29-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 2261/QĐ-ĐHNL-HC CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ NGÀY 26/9/2013 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG".(29-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 3063/QĐ-ĐHNL-HC NGÀY 26/12/2012 CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ.(29-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín tám sáu sáu

Xem trả lời của bạn !