Số lần xem trang : :7846
Nhập ngày : 10-11-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Quyết định của Hiệu trưởng

QUY ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC ĐEO THẺ VIÊN CHỨC - THẺ SINH VIÊN - THẺ HỌC VIÊN(17-12-2014)

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014 - 2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(12-12-2014)

Thông báo kế hoạch của Hiệu trưởng số 2699/KH-ĐHNL-PBGDPL ngày 06/11/2014 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014(10-11-2014)

Thông báo Quyết định của Hiệu trưởng số 2550/TB-ĐHNL-HT ngày 15/10/2014 Ban hành Kế hoạch và phân công tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ - Viên chức năm học 2014 - 2015(10-11-2014)

Thông báo Quyết định của Hiệu trưởng số 2549/TB-ĐHNL-TTHNCBVC ngày 15/10/2014 Về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2014 - 2015(10-11-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 1579/QĐ-ĐHNL-HC CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ NGÀY 11/7/2013 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH".(29-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 2260/QĐ-ĐHNL-HC CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ NGÀY 26/9/2013 VỀ BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH".(29-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 2261/QĐ-ĐHNL-HC CỦA HIỆU TRƯỞNG KÝ NGÀY 26/9/2013 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG".(29-07-2014)

-QUYẾT ĐỊNH SỐ 3063/QĐ-ĐHNL-HC NGÀY 26/12/2012 CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ.(29-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm chín sáu hai

Xem trả lời của bạn !