Phong Hanh Chinh - DH Nong Lam TP.HCM

So với các yêu cầu đặt ra, các cơ quan nhà nước vẫn chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có để thực sự tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Nhiều cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, nhưng phần lớn các văn bản vẫn được trao đổi bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí, công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp rất ít được thực hiện. Để khắc phục tình trạng này, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

data/file//CT-15-TTg-22_05_12-TangCuongSDThuDienTu.pdf

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

-Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

data/file//ND-63-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatDauThau.pdf

 

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

-Bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

data/file//ND-65-01.07.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatSDBSLuatThiDuaKhenThuong.pdf

- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

 - Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005,  Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

data/file//ND-138-22.10.13(VBGoc)-XuPhatVPHC-GiaoDuc.pdf

  

Số tư liệu: 601/QD-BNV
Ngày ban hành: 09-7-2012
Tệp đính kèm:  601QDBNV.pdf

 

Thực hiện kế hoạch công tác của Bộ Giáo dục Và Đào tạo, Lễ Bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ được tổ chức bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày Thứ Năm, 14/6/2012 tại Hội trường Phượng Vỹ (P100).

Thành phần tham dự theo Thư mời của Hiệu trưởng gồm có:

-Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Và Đào tạo và lãnh đạo các Vụ công tác có liên quan; Đại diện Thành ủy, lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Đảng ủy Khối ĐH-CĐ-TCCN

-Trong Trường: Quý Thầy, Cô nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường, Trưởng và Phó các đơn vị, Bí thư chi bộ đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị, Trưởng Bộ môn, Phó Giáosư, Tiến sỹ, Giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính và đại diện Đoàn viên - sinh viên.

-Ngoài trường: Đại diện chính quyền, ban ngành địa phương; Đại diện các trường bạn, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ học bổng.

Ngày 09/6/2011, Phòng Hành chính trân trọng thông báo.

Ngày 09/5/2011 Sở Khoa học Và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận số: 251/ĐK-KHCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phòng Hành chính xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết để tiện cho quan hệ công việc.

Thông báo số 1994/TB-ĐHNL ngày 11/10/2010 của Hiệu trưởng xem nội dung

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trường tổ chức triển khai các văn bản có liên quan sau:

1.Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/QD-422-BGD-KeHoachTrienKhaiLayYKienDuThaoSuaDoiHP1992.pdf

2.Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/DuThaoSuaDoiHienPhapNam1992.pdf

3.Thuyết minh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/BanThuyetMinhVeDuThaoSuaDoiHienPhapNam1992.pdf

4.Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/BanSoSanhGiuaHienphap1992VoiDuThaoSuaDoiHienPhap.pdf

5. Phụ lục II (ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐBGDĐT) Mẫu Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến. data/file/QD-422-BGD-PhuLuc2.doc

6.Kế hoạch triển khai thực hiện thảo luận và lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Hiệu trưởng. data/file/DHNL-KeHoachThucHienGopYSuaDoiHienPhap.pdf

7. Mẫu Phiếu lấy ý kiến. data/file/PhieuLayYKienVeDuThaoSuaDoiHienPhap1992.doc

Trân trọng thông báo.

KH-143-BGD.doc xem nội dung

Số tư liệu: 40/CT-BGDĐT
Ngày ban hành: 21-12-2004
Tệp đính kèm:  CT-40-BGD.pdf

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

5571/BGDĐT-TTr

Kí ngày: 13/8/2013

Về việc:

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi các trường)

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.35&view=5214

 

Bộ trưởng Bộ GD Và ĐT ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Và Đào tạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

data/file/QD-5099-BGD-19_11_12.pdf

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

31/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 01/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5191

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

33/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 05/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5205

Trang liên kết