Phong Hanh Chinh - DH Nong Lam TP.HCM

Tuần 15 năm 2014 [TẢI VỀ]

Tuần 14 năm 2014 [TẢI VỀ]

 

Cơ quan gửi:

Cục Đào tạo với Nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

04/TB-ĐTVNN

Kí ngày: 16/8/2013

Về việc:

Thông báo tuyển sinh học bổng

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=5224

 

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

1004/TB-BGDĐT

Kí ngày: 09/8/2013

Về việc:

Thông báo tuyển sinh đi học Cao đẳng tại Ô-man năm 2013

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=5217

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

5201/BGDĐT- GDĐH

Kí ngày: 26/7/2013

Về việc:

Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ GV dạy tiếng Anh và GV giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường ĐH, CĐ

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=5174


 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

5245/BGDĐT- GDĐH

Kí ngày: 30/7/2013

Về việc:

Rà soát liên kết đào tạo

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=5190

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

5495/BGDĐT-CTHSSV

Kí ngày: 08/8/2013

Về việc:

Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành về công tác học sinh, sinh viên

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5206

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

31/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 01/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5191

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

33/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 05/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5205

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

32/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 05/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5204

Trang liên kết