Phong Hanh Chinh - DH Nong Lam TP.HCM

So với các yêu cầu đặt ra, các cơ quan nhà nước vẫn chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có để thực sự tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Nhiều cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, nhưng phần lớn các văn bản vẫn được trao đổi bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí, công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp rất ít được thực hiện. Để khắc phục tình trạng này, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

data/file//CT-15-TTg-22_05_12-TangCuongSDThuDienTu.pdf

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu toàn ngành Giáo dục đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng việc phát huy mạnh mẽ những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 33.

baodientu.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-thuc-hien-tot-hon-nua-Chi-thi-33/20117/91634.vgp

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

-Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

data/file//ND-63-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatDauThau.pdf

 

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

-Bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

data/file//ND-65-01.07.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatSDBSLuatThiDuaKhenThuong.pdf

- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

 - Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005,  Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

data/file//ND-138-22.10.13(VBGoc)-XuPhatVPHC-GiaoDuc.pdf

 

Số tư liệu: 102/2012/TT-BTC
Ngày ban hành: 21-6-2012
Tệp đính kèm:  102TTBTC.doc

 

  

Số tư liệu: 164/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 17-11-2011
Tệp đính kèm:  164TTBTC.doc

 

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trường tổ chức triển khai các văn bản có liên quan sau:

1.Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/QD-422-BGD-KeHoachTrienKhaiLayYKienDuThaoSuaDoiHP1992.pdf

2.Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/DuThaoSuaDoiHienPhapNam1992.pdf

3.Thuyết minh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/BanThuyetMinhVeDuThaoSuaDoiHienPhapNam1992.pdf

4.Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. data/file/BanSoSanhGiuaHienphap1992VoiDuThaoSuaDoiHienPhap.pdf

5. Phụ lục II (ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐBGDĐT) Mẫu Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến. data/file/QD-422-BGD-PhuLuc2.doc

6.Kế hoạch triển khai thực hiện thảo luận và lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Hiệu trưởng. data/file/DHNL-KeHoachThucHienGopYSuaDoiHienPhap.pdf

7. Mẫu Phiếu lấy ý kiến. data/file/PhieuLayYKienVeDuThaoSuaDoiHienPhap1992.doc

Trân trọng thông báo.

KH-143-BGD.doc xem nội dung

Số tư liệu: 40/CT-BGDĐT
Ngày ban hành: 21-12-2004
Tệp đính kèm:  CT-40-BGD.pdf

 

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

5571/BGDĐT-TTr

Kí ngày: 13/8/2013

Về việc:

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi các trường)

Nội dung:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.35&view=5214

 

Bộ trưởng Bộ GD Và ĐT ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Và Đào tạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

data/file/QD-5099-BGD-19_11_12.pdf

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

31/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 01/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5191

Cơ quan gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản số:

33/2013/TT-BGDĐT

Kí ngày: 05/8/2013

Về việc:

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT

Ghi chú:

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5205

Trang liên kết