Phong Hanh Chinh - DH Nong Lam TP.HCM

So với các yêu cầu đặt ra, các cơ quan nhà nước vẫn chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có để thực sự tạo nên một môi trường làm việc điện tử hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian. Nhiều cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, nhưng phần lớn các văn bản vẫn được trao đổi bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí, công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp rất ít được thực hiện. Để khắc phục tình trạng này, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

data/file//CT-15-TTg-22_05_12-TangCuongSDThuDienTu.pdf

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu toàn ngành Giáo dục đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng việc phát huy mạnh mẽ những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 33.

baodientu.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-thuc-hien-tot-hon-nua-Chi-thi-33/20117/91634.vgp

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

-Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành.

data/file//ND-63-26.06.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatDauThau.pdf

 

-Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014.

-Bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

data/file//ND-65-01.07.14-QuyDinhChiTietThiHanhLuatSDBSLuatThiDuaKhenThuong.pdf

- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

 - Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005,  Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

data/file//ND-138-22.10.13(VBGoc)-XuPhatVPHC-GiaoDuc.pdf

 

Số tư liệu: 102/2012/TT-BTC
Ngày ban hành: 21-6-2012
Tệp đính kèm:  102TTBTC.doc

 

Thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cụ thể như sau:

Xem tiếp: 123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp

Trang liên kết