No.

Name

Position

E-mail

Tel.

1

Nguyen Trong The

Head of Division

trongthe@hcmuaf.edu.vn

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

08.37220737

1. DOCUMENT TEAM (FAX: 08.38960713)

No.

Name

Position

E-mail

Tel.

2

Pham Ngoc Dung

Lead, Official

pndung@hcmuaf.edu.vn

08.38966780

3

Lam Bich Chau

President’s Secretary, Official

vphieutruong@hcmuaf.edu.vn

chaulam@hcmuaf.edu.vn

08.38960711

4

Dinh Thi My Loan

Administrative office’s Secretary, Official

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

dinhthimyloan@hcmuaf.edu.vn

08.38974554

5

Tra Thi Thu Loan

Officer worker

trathithuloan@hcmuaf.edu.vn

 

6

Le Hoang Thanh Doan

Official

doanhoangle@hcmuaf.edu.vn

 

7

Truong Thi My Van

Typist

truongthimyvan@hcmuaf.edu.vn 

 

8

Nguyen Trung Hieu

Technical staff

nguyentrunghieu@hcmuaf.edu.vn

 

9

Dinh Thi Mai

Cleaner

 

 

10

Nguyen Ngoc Mai

Cleaner

 

 

2. INFORMATION TECHNOLOGY TEAM (Tel.: 08.37220724)

No.

Name

Position

E-mail

Tel.

11

Le Van Phan

Lead, Lecturer

lvphan@hcmuaf.edu.vn

08.36030994

12

Le Viet Thanh

Engineer

 thanhlv@hcmuaf.edu.vn

 

13

Lam Dai

Engineer

lamdai@hcmuaf.edu.vn

 

3. GUEST HOUSE TEAM (Tel.: 08.38961474)

No.

Name

Position

E-mail

Tel.

14

Le Ngoc Chau

 Lead, Clerk

 

 08.38961474

15

Dang Thi Diem

 Cleaner

 

 

16

Nguyen Thi Ngoc Sen

 Cleaner

 

 

17

Nguyen Thi Phuong Thao

 Cleaner

 

 

18

Nguyen Quoc Dan

 Security guard

 

 

 

 

 

 

 

 

Page count : :21501
Created : 25-01-2008
Last modify :17-10-2017

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu sáu hai bốn

Xem trả lời của bạn !