Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ bảy ngày 19/6/2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2010 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

data/file//L-52-QH13-19_06_14-LuatHonNhanGiaDinh-2014.pdf

Số lần xem trang : :9997
Nhập ngày : 17-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :17-07-2014

Văn bản Luật

LUẬT SỬA ĐÔI, BỔ SUNG LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2014(17-07-2014)

LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013(17-07-2014)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2013(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn không sáu bảy

Xem trả lời của bạn !