Phong Hanh Chinh - DH Nong Lam TP.HCM

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

data/L-08-QH13-18_06_12-LuatGiaoDucDaiHoc.pdf

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

data/file//L-14-QH13-20_06_12-LuatPhoBienGiaoDucPhapLuat.pdf

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

data/file//L-03-QH13-LuatToCao.pdf

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 15/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.

data/LuatThanhTraNam2010.pdf

Pháp lệnh này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X thông qua ngày 04/4/2001 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2001

Số tư liệu: Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
Ngày ban hành: 15/4/2001
Tệp đính kèm: 
  PL-LuuTruQuocGiaNam2001.pdf

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Số tư liệu: Luật Viên chức
Ngày ban hành: 15-11-2010
Tệp đính kèm: (L-58)-QH12-15_11_10-LuatVienChuc.pdf

 

Luật này đã được hợp nhất phần sửa đổi và bổ sung năm 2009.

Số tư liệu: Luật SĐ,BS Luật Giáo dục
Ngày ban hành:    
26-01-2011
Tệp đính kèm: Download.pdf


Trang liên kết