Ngày 15/12/2014 Hiệu trưởng đã ký ban hành văn bản số 3270/ĐHNL-HC về việc quy định cán bộ, viên chức, người lao động và người học phải đeo thẻ khi vào Trường, vào lớp, khi liên hệ giải quyết công việc. Kể từ ngày 01/01/2015, Phòng Thanh tra giáo dục, Đội bảo vệ Trường sẽ kiểm tra, mọi sự vi phạm sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định. Phòng Hành chính xin phổ biến văn bản này đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học để biết và thực hiện.

data/file/3270/ĐHNL-HC-Quy định về việc đeo thẻ và kiểm tra việc đeo thẻ.pdf

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám sáu chín tám

Xem trả lời của bạn !